Sluiten
Header image

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden HB Bewaking BV


ARTIKEL 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door HB aanvaarde opdrachten. De voorwaarden, gehanteerd door Opdrachtgever voor het verrichten van diensten door HB, zullen niet van toepassing zijn op de relatie tussen HB en Opdrachtgever.
 

ARTIKEL 2

Alle offertes door HB gedaan zijn vrijblijvend. Geen overeenkomst zal geacht tot stand te zijn gekomen tussen HB en Opdrachtgever dan na schriftelijke opdrachtbevestiging van de zijde van HB. De omvang van de door HB te verrichten werkzaamheden binnen het kader van een opdracht zal zijn als aangegeven in genoemde opdrachtbevestiging.
 

ARTIKEL 3

3.1 HB is gehouden de opdracht als vermeld in de opdrachtbevestiging naar beste weten en kunnen te verrichten, met volledige in achtneming van de algemene eisen voor Particuliere Beveiligingsorganisaties uit de Wet Particuliere Beveiligingsorganisatie en Recherchebureaus.
3.2 Opdrachtgever is gehouden HB in staat te stellen haar opgedragen werkzaamheden behoorlijk te kunnen verrichten. Elke handeling of nalatigheid in strijd met deze verplichting doet voor HB de gehoudenheid tot het verrichten van haar werkzaamheden vervallen, onverminderd de verplichting voor Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen tegenprestatie.
3.3 Opdrachtgever is gehouden HB tijdig mede te delen van een voorgenomen verhuizing. Na mededeling als vernoemd, zal HB binnen 14 dagen laten weten of zij de werkzaamheden zal uitvoeren ten aanzien van het nieuwe adres van Opdrachtgever. Indien partijen niet tot overeenkomst komen zal HB met ingang van de datum van verhuizen van haar verplichting zijn ontslagen, onverminderd het recht van HB op betaling totdat de overeenkomst geëindigd is conform art.
3.4. Ingeval HB doet weten de beveiligingswerkzaamheden te zullen verrichten ten aanzien van het nieuwe adres, zullen de voorwaarden waaronder dit plaats vindt opnieuw worden vastgesteld in overleg tussen Opdrachtgever en HB.
 

ARTIKEL 4

4.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd, voor een duur nader aan te geven in de opdrachtbevestiging. Behoudens het bepaalde in artikel 5, zullen partijen niet gerechtigd zijn de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
4.2 De overeenkomst zal na afloop van de periode, waarvoor zij is aangegaan, geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, indien de overeenkomst niet binnen drie maanden voor datum van afloop door de Opdrachtgever of HB bij aangetekende brief is opgezegd, tenzij uit opdrachtbevestiging uitdrukkelijk blijkt dat anderszins is overeengekomen.
 

ARTIKEL 5

Ingeval van wanprestatie zullen beide partijen het recht hebben de overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden of – indien de verdere duur korter is dan drie maanden – met inachtneming van deze verdere duur van de overeenkomst, onverminderd de verplichting tot betaling voor de periode dat de overeenkomst nog voortduurt na opzegging.
 

ARTIKEL 6

Betaling van verrichte beveiligingswerkzaamheden zal geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder dat Opdrachtgever enig recht op compensatie of korting heeft. In geval bovenvermelde betalingstermijn wordt overschreden zal Opdrachtgever, zonder dat enige verdere ingebrekestelling door HB noodzakelijk is, automatisch in gebreke zijn en zal Opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding van een vertragingsrente zijnde het getal van het promessedisconto gehanteerd door de Nederlands Bank, vermeerderd met twee procent , per maand invorderbaar, alsmede tot vergoeding van de buitenrechtelijke incassokosten ad 15 % van de verschuldigde hoofdsom. Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever, zal HB het recht hebben haar werkzaamheden op te schorten tot betaling is verkregen van alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen.
 

ARTIKEL 7

HB is gerechtigd zijn tariefstijgingen door kostenverhogingen, mede in verband met de CAO voor Particuliere Beveiligingsorganisaties opgenomen prijsindexclausule op basis van het prijsindexpercentage vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek – zo mogelijk per 1 januari en 1 juli van elk jaar – door te berekenen, met inachtneming van de te dier zake door de overheid gestelde regels en nog te stellen regels.
 

ARTIKEL 8

Stickers en eventuele andere aanduidingen van het feit dat een bepaald object van Opdrachtgever beveiligd wordt door HB, zullen aan Opdrachtgever uitsluitend voor eigen gebruik ter hand gesteld worden voor de duur van de overeenkomst met HB. Na afloop van de overeenkomst, zal Opdrachtgever de aangebrachte sticker en eventuele andere aanduidingen zo spoedig mogelijk verwijderen en zal Opdrachtgever aan hem ter hand gestelde doch niet aangebrachte stickers en eventuele andere aanduidingen op eerste verzoek van HB aan HB retourneren.
 

ARTIKEL 9

Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en de verlenging daarvan, alsmede gedurende een jaar na afloop van de overeenkomst of de laatste verlenging daarvan, verboden om personen, die in dienstbetrekking waren of zijn van HB of door HB waren of zijn aangesteld voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, in eigen dienst te nemen, of aan te zoeken beveiligingswerkzaamheden te verrichten. In geval van overtreding van bovenvermeld verbod zal Opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of rechtelijke tussenkomst vereist is, aan HB verbeuren een dadelijk opeisbare boete van € 4537,80 per overtreding, vermeerderd met € 453,78 voor iedere dag dat zodanige overtreding voortduurt.
 

ARTIKEL 10

Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en HB is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit of opkomend in verband met overeenkomsten tussen HB en Opdrachtgever zullen met uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie ter beslechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.
 

ARTIKEL 11

Indien HB door overmacht – waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage, brand, blikseminslag, overstroming, staking, uitsluiting en voorts iedere gebeurtenis, die buiten de wil of het toedoen van HB van de overeengekomen diensten tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt of verhindert – niet in staat is de overeengekomen diensten te verrichten, geld het navolgende: a) Bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten hebben partijen niet aanstonds het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsplicht van de Opdrachtgever vervalt in dat geval niet en wordt niet opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen diensten geldt het niet kunnen verrichten van de diensten gedurende maximaal zestig aaneengesloten dagen. Daarna kan ieder van de partijen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden. b) Bij blijvende onmogelijkheid om de overeengekomen diensten te verrichten vervalt de betalingsplicht van de Opdrachtgever niet en wordt niet opgeschort. In dat geval hebben beide partijen wel het recht de overeenkomst aanstonds (voor het deel dat door HB niet kan worden uitgevoerd) met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien Opdrachtgever van die mogelijkheid gebruik maakt zal hij echter gehouden zijn de voor de diensten overeengekomen vergoeding gedurende een maand na de ontbinding door te betalen.
 

ARTIKEL 12

Bij schade, ontstaan door enig handelen of nalaten van HB en/of de door haar ingezette medewerker, geldt het volgende a) HB zal slechts aansprakelijk zijn voor zaak- en letselschade van de opdrachtgever, voor zover deze schade is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en het direct gevolg is van een aan HB toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. b) In het geval HB conform het bovenstaande aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt worden door de omstandigheden waaronder de overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij met name rekening gehouden zal worden met de omvang van de uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende financiële verplichtingen en/of het feit of de betreffende risico’s normaliter door de opdrachtgever verzekerd gehouden dienen te worden. De aansprakelijkheid zal voorts, indien en zolang HB tegen aansprakelijkheid uit bedrijfsuitoefening verzekerd is, alleen gelden voor die schade verwekkende gebeurtenissen die krachtens de polis (WA-bedrijfspolis) gedekt zijn. De aansprakelijkheid gaat nimmer de maximale bedragen als door haar krachtens WA- bedrijfspolis verzekerd te boven en is nader beperkt als volgt: I) In het geval van schade door verlies van sleutels en/of andere hulpmiddelen haar door opdrachtgever overhandigd in verband met de gegeven opdracht: maximaal onbevoegden verschaft per gebeurtenis. € 11.344,51 per gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor schade doordat zich met de verloren sleutels en/of andere hulpmiddelen toegang hebben tot de desbetreffende ruimtes en/of objecten, is uitgesloten. II) In geval van schade door diefstal of verduistering: maximaal € 11.344,51 III) In alle gevallen waar HB schadeplichtig is : maximaal € 1.134.450,54 per gebeurtenis. In enig kalender jaar jegens één en dezelfde opdrachtgever voor meerdere schade verwekkende gebeurtenissen: maximaal tweemaal de bedragen bedoeld sub. I. t/m III. c) In afwijking van het hiervoor bepaalde is HB tot geen enkele schadevergoeding gehouden: I) Ter zake van bedrijfs- en/of gevolgschade. II) Indien de opdrachtgever afwijkt van het door HB geadviseerde aantal medewerkers of van de door HB geadviseerde werkwijze, alsmede indien de opdracht uitsluitend periodieke controle van buitenaf omvat. III) Indien de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de Opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen de wijze van werken, of indien door of namens de Opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt. IV) Indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door HB te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd. V) Voor schade die is ontstaan door in opdracht van opdrachtgever gedane richtingen die niet schriftelijk met HB zijn overeengekomen. VI) Indien HB niet binnen veertien dagen nadat Opdrachtgever van de schade verwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de Opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld. VII) Indien er voor zover de schade is gedekt door enige door de Opdrachtgever gesloten verzekering.
 

ARTIKEL 13

De Opdrachtgever vrijwaart HB ter zake van aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige opdracht, voor zover deze aanspraken zouden zijn uitgesloten indien HB zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen. De Opdrachtgever is gehouden HB binnen 8 dagen schriftelijk te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs HB (mede) aansprakelijk zal stellen. Een dergelijke schade zal door de opdrachtgever niet geregeld worden dan in overleg met HB (die door zodanig overleg geen aansprakelijkheid erkent), een en ander op straffe van verval van de aanspraken van de opdrachtgever jegens HB.
 

ARTIKEL 14

Opdrachtgever is verplicht iedere onregelmatigheid schriftelijk te melden aan HB, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op vergoeding van schade is uitgesloten en opdrachtgever gehouden is tot volledige vrijwaring inzake aanspraken van derden.
 

  • Ruim 60 jaar ervaring
  • Korte lijnen en zeer flexibel
  • Schouders eronder mentaliteit