Sluiten
Header image

Privacy statement


HB BEWAKING BV - OPDRACHTGEVERS

HB Bewaking BV respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De Beheerder”): HB Bewaking BV, gevestigd te Prins Mauritslaan39, 1171 LP Badhoevedorp, KvK-nummer: 5367838.
 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door HB Bewaking BV. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen) / telefoonnummer(s)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Code alarmsysteem
 • Meldkamer gegevens
 • Waarschuwingsadressen met telefoonnummer
 • Gegevens object met bijbehorende bijzonderheden
   

Artikel 3 – Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • Een betere dienstverlening naar u toe
 • Het onderhouden van relaties met u
 • Het verwerken van uw bestellingen
 • Het doen van aanbiedingen
 • Het doen van mededelingen via de post, mails en / of nieuwsbrieven
 • Marketingdoeleinden
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting
   

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.
 

Artikel 5 – Uw recht met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door per email contact op te nemen. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd.
 

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdachten waarvoor de autoriteit persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijke en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een email. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.
 

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.
 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hier in een wettelijke uitzondering van toepassing is.
 

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Willem Pot, w.pot@hbbewaking.nl, 0651824026.

Artikel 11 - Kredietwaardigheid

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 13 december 2018 tot nader order.